top of page

GDPR/AVG INFORMATIE

GDPR: FAQ

PRIVACY VERKLARING

RollerSchool Brasschaat vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).  

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

RollerSchool Brasschaat vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;  
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;  
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;  
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 


Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

 

RollerSchool Brasschaat vzw 
Schriek 347 
2180 Ekeren 
info@rolschaatsen.com 


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?  
Uw persoonsgegevens worden door het RSB Team (zie website) verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

• om schaatsend lid te kunnen worden en om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van RollerSchool Brasschaat vzw als vrijwilliger of toeschouwer.

• om de jaarlijkse ticketverkoop van onze show te organiseren;

• om sponsoring en bestellingen (wafelverkoop e.d.) correct te organiseren; 
• voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.  
• voor het bekomen van subsidiëring door de overheid. 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen  
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail   
• Persoonlijke kenmerken van schaatsende leden: geslacht, geboortedatum, kledingmaten (enkel ifv kostuums te voorzien voor het gala)


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.  


Verstrekking aan derden:  
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:  

• het verzorgen (en verspreiden) van fysieke en/of elektronische nieuwsbrieven en uitnodigingen.  
• het opstarten en afhandelen van een dossier ism onze verzekeraar in geval van een gebeurlijk ongeval tijdens de activiteiten (schaatstrainingen, show, opbouw en afbraak van zaal, nevenactiviteoten...) 


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.  

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.  

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 


Minderjarigen:  
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger bij de inschrijving van de minderjarige als lid van RollerSchool Brasschaat vzw. 


Uw rechten omtrent uw gegevens:  
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.  

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 


Klachten:  
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.  

Wijziging privacy statement: 
RollerSchool Brasschaat vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 10 augustus 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

COOKIE POLICY

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt rolschaatsen.com (de offieciële website van RollerSchool Brasschaat vzw) gebruik van cookies. Met behulp van cookies kunnen we u anoniem herkennen bij uw bezoek aan onze website. We maken hiermee de website gebruiksvriendelijker en persoonlijker. We houden eraan u hierover zo duidelijk mogelijk te informeren. Het is aan u het gebruik van cookies op uw computer te beheren. Lees hieronder waarover het precies gaat: Wat u zou missen als u ze uitschakelt, hoe u cookies kan uitschakelen (deels of volledig) of achteraf verwijderen, indien u dit wenst. 
 

Wat is een cookie? 

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. Dankzij deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. 

Een cookie is uniek voor u en kan enkel gelezen worden door de server die ze op uw apparaat heeft geplaatst. Met een cookie kan geen actie ondernomen worden op uw apparaat: er kan geen code uitgevoerd worden of een virus op uw apparaat geplaatst worden. 
Cookies zijn niet gevaarlijk. Ze verwijderen geen gegevens van uw computer en beschadigen geen bestanden of programma’s.

 

Wat is het nut van een cookie? 

Cookies maken het mogelijk voor een website om de voorkeuren van een gebruiker te herkennen, zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur. 
Wanneer u een website meer dan eens bezoekt via dezelfde webbrowser, kan de website u herkennen. Dankzij cookies kan aangegeven worden wat de meest populaire pagina’s zijn, de gemiddelde lengte van een bezoek is enz. 

 

Hoe helpen cookies u? 

Dankzij cookies hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren wanneer u bij ons terugkomt, zo hoeft u bijvoorbeeld de taalkeuze niet steeds opnieuw te maken. Ook het verdwijnen van deze melding met informatie over cookies, eens u deze gelezen heeft, gebeurt door de cookies. 

 

Hoe helpen cookies RollerSchool Brasschaat VZW? 

Cookies geven ons de mogelijkheid efficiënter te zijn. Door het (anoniem) surfgedrag van onze bezoekers te kennen, analyseren we welke informatie veel geraadpleegd wordt, waar er extra noden zijn en wat we nog kunnen verbeteren. Verder gebruiken we cookies voor marketingdoeleinden om de meest relevante banners te tonen en deze niet te vaak te tonen. 

Welke cookies gebruiken wij? 

rolschaatsen.com gebruikt verschillende soorten cookies: 
 

 • First Party Cookies (= directe cookies die rechtstreeks door rolschaatsen.com zijn aangemaakt). 

 • Functionele Cookies die ons helpen u een optimaal surfgemak te garanderen. 

 • Third Party Cookies (= indirecte cookies van andere gevestigde firma’s, zoals Facebook en Youtube). 

 • Anonieme Analytics Cookies die ons de mogelijkheid geven het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren.
   

Hoe kunt u cookies verwijderen en weigeren? 

Via de browserinstellingen op uw computer kan u het plaatsen van nieuwe cookies weigeren en de cookies die al geplaatst werden, verwijderen. 
 

Cookies weigeren: 

Indien u op geen enkele manier cookies wil toestaan, maar toch een uitzondering wil maken voor de cookies van rolschaatsen.com, kan u dat apart instellen. De wijze waarop verschilt per browser. Informatie hieromtrent vindt u via de helpfunctie van uw browser. 

Session cookies weigert u best niet. Zonder session cookies kan onze website niet naar behoren functioneren. Een session cookie wordt automatisch verwijderd zodra u uw browser sluit. Ze blijven dus niet langer dan een surfsessie opgeslagen. 
 

Cookies verwijderen: 

U kan instellen dat cookies automatisch verwijderd worden via uw browser: telkens u uw browser afsluit, worden de cookies gewist. Als u dit instelt, zal uw browser bijvoorbeeld geen paswoorden meer onthouden, ook uw taalkeuze blijft niet opgeslagen. U dient bij elke nieuwe sessie deze keuze te maken. Om cookies automatisch te laten verwijderen, volgt u de volgende stappen: 
 

 • Internet Explorer: ga in het menu naar ‘Extra’ en kies ‘Internetopties’. Kies ‘Browsergeschiedenis verwijderen’. Wil u dat dit iedere keer automatisch gebeurt, zet dan een vinkje bij ‘Browsergeschiedenis verwijderen bij afsluiten’. 

 • Firefox: ga naar 'Instellingen', en kies 'Nooit geschiedenis onthouden' of indien u uw cookies zelf wil selecteren, klik op 'Individuele cookies verwijderen'. 

 • Safari: ga naar ‘Voorkeuren’, klik op ‘Beveiliging’ en vervolgens op ‘Toon cookies’. Selecteer ‘Verwijder alles’. 
   

Kunnen er veranderingen komen aan deze verklaring? 

RollerSchool Brasschaat vzw behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan haar beleid in verband met cookies. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u steeds op de hoogte blijft van de inhoud van het cookiebeleid. 

DISCLAIMER

RollerSchool VZW gaat zorgvuldig om het geven van betrouwbare en actuele informatie op haar website. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie altijd foutloos, volledig en actueel is.  
 
Daarom kunnen aan de informatie op de website en aan informatie-uitwisseling per e-mail of via het invulformulier op de website geen rechten worden ontleend. RollerSchool Brasschaat vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door RollerSchool Brasschaat vzw of door u aan RollerSchool Brasschaat vzw via de website of elektronische weg. 

bottom of page